Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

2 ngày trước

Thời gian vừa qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta đã có những bước chuyển mạnh mẽ; tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin