#

Xây dựng tài liệu hướng dẫn cho quy tắc đạo đức, ứng xử trong hoạt động tư pháp

Ngày 3/6, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Hội thảo Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng tài liệu hướng dẫn cho quy tắc đạo đức và ứng xử trong hoạt động tư pháp và khuyến nghị cho Việt Nam.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin