Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và những sơ hở, hạn chế trong các qui định về Vốn doanh nghiệp

(Pháp lý) – Nghiên cứu từ thực tiễn một số vụ việc và đặc biệt một số vụ án liên quan đến hành vi tăng vốn ảo thời gian gần đây, cho thấy pháp luật vẫn còn nhiều sơ hở, hạn chế.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin