#

Qui định của pháp luật về cổ phiếu bị kiểm soát, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch.

(Pháp Lý) - Thời gian qua trên thị trường đã có nhiều mã cổ phiếu bị kiểm soát, hạn chế giao dịch hoặc cao hơn bị đình chỉ giao dịch. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đặc biệt quan tâm muốn tìm hiểu pháp luật qui định đối với từng trường này thế nào ?

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin