#

Thoái vốn Nhà nước: Qui định của pháp luật, một số vấn đề đặt ra và kiến nghị 7 nhóm giải pháp phòng, chống tiêu cực

(Pháp Lý). Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước hiện nay được quy định rải rác tại các Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp… và một số văn bản pháp luật khác có liên quan. Đáng chú ý, việc thoái vốn với các công ty có vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước nếu chỉ tuân theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty có thể bị lợi dụng, dẫn đến thất thoát trong quá trình thoái vốn……

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin