#

Bộ GTVT đề nghị sửa đổi về hành vi chuyển nhượng thầu trong dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Để việc thực hiện pháp luật đấu thầu được chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn, Bộ GTVT đề nghị Bộ KH&ĐT xem xét nghiên cứu, sửa đổi về hành vi chuyển nhượng thầu trong dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin