Phân biệt giữa trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và trái phiếu phát hành ra công chúng

Theo qui định của pháp luật, cả 2 phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và phát hành ra công chúng có khá nhiều điểm chung như phải có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được phê duyệt; tổ chức phát hành phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm....nhưng, cũng có rất nhiều điểm khác biệt đáng lưu ý giữa 2 phương án mà nhà đầu tư cần biết.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin