Bình luận án

Góp ý dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên về chế định xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật

16:08 16/07/2024

(Pháp lý). Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên nhằm tạo lập khung pháp lý thống nhất dành cho hệ thống tư pháp người chưa thành niên (NCTN); hướng đến bảo đảm tiếp cận toàn diện và chuyên nghiệp hơn trong giáo dục và giám sát NCTN vi phạm pháp luật, cải thiện hiệu quả các biện pháp xử lý đối với NCTN.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin