#

10 sự kiện và hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2022

Hoàn thiện khung khổ pháp lý để tiếp tục đổi mới hoạt động Quốc hội; hoạt động ngoại giao nghị viện sôi nổi; ban hành Bộ nhận diện Quốc hội là 3 trong 10 hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2022.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin