#

Giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính

Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 55 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin