Một số vướng mắc từ thực tiễn áp dụng Luật Đấu giá tài sản và góp ý hoàn thiện luật

(Pháp lý). Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) 2016 tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc chuyển nhượng tài sản một cách công khai, minh bạch và công bằng, góp phần thúc đẩy thị trường tài sản phát triển. Tuy nhiên, sau 8 năm áp dụng trong thực tế đã phát sinh những vướng mắc bất cập, cần được hoàn thiện để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động ĐGTS.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin