#

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an với Hội Luật gia Việt Nam phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng CAND

Quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia nói chung và bảo vệ an ninh chính trị nội bộ nói riêng, thời gian qua các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Hội Luật gia Việt Nam trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin