#

Luật Đấu thầu và những quy định chồng chéo, mâu thuẫn với Luật Đất đai, Luật Xây dựng và Luật Doanh nghiệp

(Pháp lý) - Trong hoạt động mua sắm, quản lý sử dụng vốn, tài sản của nhà nước hiện nay chịu sự điều chỉnh của rất nhiều văn bản pháp luật như Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách Nhà nước, Xây dựng, Đất đai, Đầu tư, Doanh nghiệp… Theo đó, khi thực hiện hoạt động mua sắm, đấu thầu thì trong quá trình thực hiện chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu không chỉ tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu mà còn đảm bảo các quy định về đầu tư trong nhiều luật khác.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin