#

Báo chí, truyền thông với truyền thông chính sách kinh tế tại Việt Nam

Truyền thông chính sách là một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí, truyền thông. Hệ thống truyền thông như cầu nối giữa chính phủ và công chúng để giám sát và định hướng thông tin. Truyền thông đại chúng do vậy đóng vai trò quan trọng, tác động sâu rộng đến toàn bộ quá trình chính sách.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin