#

Pháp luật về Hợp đồng điện tử tại một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Pháp lý) – Thực tiễn ở các nước trên thế giới đã chỉ ra rằng, để thúc đẩy hợp đồng điện tử phát triển, bên cạnh những yếu tố mang tính kỹ thuật như: thiết bị đầu cuối, cơ sở hạ tầng viễn thông... thì cần phải tạo lập một hành lang pháp lý vững chắc.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin