#

Cải cách thể chế, thu hút đầu tư: Bài học kinh nghiệm của Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Quảng Ninh

(Pháp lý) - Cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế không chỉ là mục tiêu nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính phủ mà còn là nhiệm vụ đặc biệt  trọng yếu của chính quyền các địa phương.  

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin