#

19 hành vi tiêu cực cần tập trung phòng, chống

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực vừa ban hành hướng dẫn một số điều về phòng, chống tiêu cực đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị. Trong 19 hành vi tiêu cực cần phòng chống có tổ chức tiệc gây phản cảm;; cơ hội, vụ lợi, nhất là hành vi lạm quyền, lộng quyền, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân… là những hành vi tiêu cực được yêu cầu tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin