#

Nhận diện những khoảng trống pháp lý trong công tác phòng, chống tham nhũng

(Pháp lý) – Từ những nghiên cứu thực tế, PV Tạp chí điện tử Pháp lý xin điểm lại những khoảng trống pháp lý lớn trong công tác PCTN hiện nay cần sớm được các cơ quan chức năng nghiên cứu khắc phục.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin