Khoa học Pháp Lý

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - bất cập và một số kiến nghị

2 ngày trước

Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới cũng đồng thời mở ra không gian để các doanh nghiệp trong nước kết nối và hợp tác quốc tế. Trong quá trình đó, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các chủ thể thì những thiết chế pháp lý cần được hoàn thiện một cách phù hợp, trong đó có vấn đề về thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin