#

Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam trong lĩnh vực thương mại

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển trên sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới sáng tạo mang tính đột phá làm thay đổi tổng thể và toàn diện dẫn đến thay đổi quy trình, trình tự thủ tục, thay đổi mô hình hoạt động của tổ chức nói chung và của Trọng tài thương mại nói riêng. Bài viết phân tích tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến hoạt động giải quyết tranh chấp của Trọng tài thương mại hiện nay.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin