#

Những người làm nên “hồn cốt” của một dự Luật đang được toàn dân mong đợi

(Pháp lý) - Tôi tin không phải là không có cách để thay đổi nền hành chính công hiện nay. Và việc đầu tiên để có một nền hành chính thực sự vì dân thì cần một cái gốc là...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin