Cấp dưới đứng bờ, còn ông Bá Thanh tụt dép… lội ruộng

Cấp dưới đứng trên bờ, còn ông thì tụt dép phăng phăng lội ruộng thăm lúa. Khách thì sợ sóng lớn, còn ông một mình nhảy lên thuyền để đến với dân nghèo. Câu chuyện Nguyễn Bá Thanh lo cho...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin