Sự cần thiết của chuyển giao thành quả nghiên cứu khu vực công sang khu vực tư nhân trong thời đại công nghiệp 4.0 với cơ chế đặc thù của TP HCM

( Pháp lý). Nhu cầu chia sẻ kiến thức giữa các tổ chức nghiên cứu nhà nước và ngành công nghiệp khu vực tư nhân ngày càng trở nên rõ ràng trong những năm gần đây.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin