#

Khoa học công nghệ đối với phát triển kinh tế Việt Nam trong tương lai

( Pháp lý). Mọi công ty đều có trách nhiệm hàng đầu đối với việc phát triển, ứng dụng công nghệ cho đất nước, nhưng nhà nước lại đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển,...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin