#

Luật Đầu tư (sửa đổi) và những qui định mới quan trọng “sát sườn” với nhà đầu tư và doanh nghiệp

(Pháp lý) - Luật Đầu tư (sửa đổi) được Quốc hội thông qua năm 2020 có hàng loạt các điểm mới trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Đặc biệt, Luật đã sửa đổi, bổ sung các...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin