Phản biện chính sách – Nhu cầu của một Chính phủ “lắng nghe”

(Pháp lý) - Phản biện xã hội là nhu cầu tất yếu khách quan, là đòi hỏi bắt buộc của quá trình lãnh đạo, điều hành và quản trị đất nước nhằm khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng và...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin