#

Về miễn trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo điều 79 Công ước của Liên Hiệp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)

Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với hoạt động thương mại hàng hóa quốc tế và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Việc đình trệ sản xuất, việc chính phủ của một bên áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid đã làm phát sinh những trở ngại chưa từng có đối với việc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin