Bất cập trong qui định pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện và kiến nghị hoàn thiện

(Pháp lý). Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chính sách nhân đạo được áp dụng đối với đối tượng biết hối cải, cải tạo tốt…Tuy nhiên thực tế áp dụng có một số bất cập trong các qui định của pháp luật cần hoàn thiện.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin