#

Thời hiệu trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Một số vấn đề pháp lý đặt ra là thời hiệu yêu cầu Nhà nước bồi thường và thời hiệu khởi kiện yêu cầu Nhà nước bồi thường trong Luật TNBTCNN là giống nhau hay khác nhau? Thời hiệu yêu...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin