#

Những nội dung chủ yếu của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/2021. Bài viết này giới thiệu một số nội dung quan trọng của Luật. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được Quốc...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin