#

Một số vấn đề lý luận về quyền tư pháp và thực hiện quyền tư pháp tại Việt Nam

Xét về mặt lý luận, trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng hiện nay đang tồn tại sự chưa thống nhất về khái niệm quyền tư pháp, dẫn đến việc tổ chức thực hiện quyền tư...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin