#

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, TS. Nguyễn Văn Quyền: Giới Luật gia Việt Nam tham gia đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện khung khổ pháp luật cho phát triển đất nước

15/02/2022 10:11

(Pháp lý) - Có thể nói, năm 2021 vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng tác động tiêu cực nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nhưng TW Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia các cấp vẫn tích cực thực hiện nhiều hoạt động quan trọng, thiết thực đồng hành cùng Quốc hội, Chính phủ nhằm đổi mới mạnh mẽ những thiết chế pháp lý, đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN. Những kết quả khả quan đó tạo tiền đề, nội lực cho những bước phát triển mới của Hội Luật gia Việt Nam khi bước sang năm 2022.

Trước thềm năm mới 2022, TS. Nguyễn Văn Quyền (Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLGVN) đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Tạp chí Pháp lý.

91-1641702441.jpg

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, TS. Nguyễn Văn Quyền: Giới Luật gia Việt Nam tham gia đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện khung khổ pháp luật cho phát triển đất nước.

Tham gia đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện khung khổ pháp luật cho phát triển đất nước

Phóng viên: Thưa Chủ tịch, năm 2021 đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Đảng, Quốc Hội, Chính phủ đã có quyết sách quyết liệt chưa có tiền lệ, đổi mới mạnh mẽ, cải cách hoạt động để vừa phòng chống dịch vừa lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển được nhân dân đánh giá cao.

Với cương vị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch có thể cho biết những sự kiện, dấu ấn quan trọng nào trong hoạt động Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp năm 2021 có sự đồng hành đóng góp tích cực của giới Luật gia Việt Nam?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là những sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. 2021 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021 - 2030 và các kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 trong bối cảnh đất nước gặp những khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn, đặc biệt tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp. Trong bối cảnh đó, TW Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia các cấp vẫn tích cực thực hiện nhiều hoạt động quan trọng, thiết thực đồng hành cùng Quốc hội, Chính phủ.

TW Hội Luật gia VN và Hội Luật gia các cấp đã tham gia tích cực vào quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó tập trung tuyên truyền sâu các nội dung quan trọng phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, như: Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015…

Trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đã có 5160 hội viên Hội Luật gia trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó có 44 hội viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

92-1641702441.jpg

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền cùng các Đại biểu dự Tuần lễ trưng bày ảnh với chủ đề “Luật gia Việt Nam với Biển, Đảo quê hương” năm 2021.

Cũng trong năm 2021, Hội Luật gia Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng đồng hành cùng Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp như: Thực hiện Công văn số 96-CV/HĐLLTW ngày 14/5/2021 của Hội đồng lý luận Trung ương về việc phối hợp nghiên cứu, xây dựng báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới ở Việt Nam”, Hội đã tổ chức nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện báo cáo gửi Hội đồng lý luận theo các nội dung được giao.

Hội tiếp tục cử cán bộ tham gia vào các Ban Chỉ đạo, Ban thư ký, thành viên các ban soạn thảo, tổ biên tập dự án luật và các chương trình, đề án của Chính phủ, các bộ, ban, ngành. Cụ thể là: Ban Chỉ đạo, Ban thư ký Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Ban Chỉ đạo, Ban thư ký Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; Luật đất đai (sửa đổi); Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Tổ xây dựng Đề án thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân do Bộ tư pháp chủ trì; Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Tổ biên tập Đề án về sắp xếp lại các hội quần chúng; Tổ biên tập xây dựng Đề án nghiên cứu “Hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp và giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động tư pháp”; Tổ biên tập Nghị quyết của UBTVQH hướng dẫn thi hành điểm e, mục 1, điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; Tổ xây dựng Đề án Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại theo hướng thống nhất, đồng bộ, bảo đảm hiệu lực thực thi và bảo vệ quyền sở hữu tài sản; Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại, v.v...

Hội cũng đang tiếp tục hoàn thiện một số nội dung của Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp”; Lập kế hoạch và thành lập Tổ biên tập nhằm tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Hội nghiên cứu, xây dựng chuyên đề “Bảo đảm thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động tư pháp”…

Trong công tác tham gia tuyển chọn và bổ nhiệm các chức danh tư pháp, Hội tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ là thành viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia. Đồng thời, với vai trò là thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, đại diện của Hội đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng và có văn bản góp ý kiến đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành ở Trung ương…

Trong công tác đối ngoại, Hội đã tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL), Hiệp hội luật các nước ASEAN (ALA) và Hiệp hội Luật gia Châu Á Thái Bình Dương (COLAP). Cụ thể là: Thường xuyên liên lạc và tham gia các buổi họp trực tuyến với các thành viên ALA, IADL, COLAP; tham gia Hội nghị Ban Thường vụ IADL, Hội nghị Ban chấp hành COLAP; tham gia cuộc họp của 6 tổ công tác của ALA; tham gia và có bài tham luận trình bày tại cuộc họp Ủy ban thường trực của ALA; tham gia cuộc họp Hội nghị Hội đồng điều hành ALA lần thứ 42 ngày 11/11/2021. Đồng thời tổ chức nhiều cuộc hội thảo và tập huấn quốc tế.

Có thể nói, năm 2021 vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng tác động tiêu cực nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nhưng TW Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia các cấp vẫn tích cực thực hiện nhiều hoạt động quan trọng, thiết thực đồng hành cùng Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp nhằm đổi mới mạnh mẽ những thiết chế pháp lý, đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

93-1641702441.jpg

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền tham dự Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 13

Đa dạng hoá phương thức hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, đóng góp hiệu quả công tác xây dựng và tuyên truyền phổ biến pháp luật

Phóng viên: Tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý là những hoạt động chủ yếu và diễn ra thường xuyên ở tất cả các cấp Hội Luật gia trên toàn quốc. Xin chủ tịch chia sẻ về những kết quả nổi bật của các hoạt động này trong năm qua?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của Hội. Tuy nhiên, xác định việc tham gia góp ý xây dựng chính sách pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý là những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và chủ đạo của Hội. Thời gian qua, bằng nhiều hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, TW Hội và các cấp Hội vẫn kịp thời, chủ động, lồng ghép triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Hội, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

94-1641702441.jpg

Hội nghị tập huấn trực tiếp và trực tuyến nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường

Trong lĩnh vực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, Cơ quan Trung ương Hội đã chủ động nghiên cứu 12 dự án Luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại các kỳ họp, đồng thời tham gia góp ý kiến cho 11 văn bản do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao gửi đến xin ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các cấp hội đã trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh đã tham gia đóng góp hơn 11.800 ý kiến xây dựng các văn bản của Trung ương và địa phương. Bên cạnh đó đã tham gia rà soát, kiểm tra gần 18.120 văn bản khác.

Trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, hội viên của Hội Luật gia các cấp” do thủ Thủ tướng Chính phủ giao; trong năm qua, Hội đã tổ chức 08 Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho hội viên Hội Luật gia các tỉnh Lai Châu, Bắc Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội, Hậu Giang, Quảng Bình, Thanh Hóa; tổ chức 02 Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật và năng lực giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường cho Hội viên Hội Luật gia các tỉnh khu vực phía bắc và khu vực miền trung; …

Bên cạnh đó, thực hiện việc tổng kết Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”, ngày 18/8/2021 Hội đã hoàn thành Báo cáo tổng kết số 210 /BC-HLGVN gửi Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan.

Thực hiện việc tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, Hội đã  ban hành kế hoạch năm 2021 thực hiện Đề án và Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án tới các cấp Hội. Hội đã triển khai biên soạn sách “Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính Luật gia Việt Nam”, xuất bản 1200 cuốn và phát hành tới Hội Luật gia 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là tài liệu sử dụng chính thức trong đào tạo, bồi dưỡng và tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội Luật gia Việt Nam về phòng chống tham nhũng… 

Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền được hơn 14.500 cuộc cho hơn 991.000 lượt người và phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền được 59.000 cuộc cho hơn 4.500.000 lượt người dân.

95-1641702441.jpg
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền và Phó Chủ tịch Trần Công Phàn chủ trì một Hội nghị Đảng đoàn HLGVN

Trong công tác trợ giúp pháp lý, các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc TW Hội và ở các Hội địa phương đã chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch hoạt động, thu hút được các nguồn lực xã hội cho công tác này. Trong năm 2021, các cấp hội đã tư vấn pháp luật được gần 70.400 vụ việc và trợ giúp pháp lý được hơn 25.389 vụ việc; các Chi hội trực thuộc TW Hội đã tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến pháp luật chuyên ngành, giải đáp, hướng dẫn về pháp luật và nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho các bộ, ngành ở Trung ương như: CHLG Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao v.v...

Đặc biệt trong năm 2021, Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 02 ngày 11/10/2018 về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình đã ký kết cho năm 2021. 

Các cấp Hội cũng đã triển khai thực hiện tốt công tác tư vấn giải quyết khiếu nại ở cơ sở. Trong năm đã thực hiện tư vấn, giải quyết khiếu nại được gần 11.100 vụ việc. Các tỉnh, thành hội đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Tổng số vụ việc hoà giải thành là hơn 32.200 vụ việc. 

Nhìn chung, công tác hoà giải ở cơ sở đã góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, tăng cường mối quan hệ đoàn kết trong nhân dân tại địa phương, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Phóng viên: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị và đã đề ra nhiều giải pháp. Trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Xin Chủ tịch cho biết Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam và các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ cơ quan TW Hội đã có kế hoạch hành động như thế nào để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội, đơn vị trực thuộc thông qua các hình thức phù hợp để tuyên truyền kết quả Đại hội đến tất cả cán bộ, đảng viên, hội viên; tổ chức hội nghị học tập theo hình thức phù hợp. 
Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Trên cơ sở đó, năm 2022 và những năm tiếp theo, Hội Luật gia Việt Nam xác định tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tổ chức tốt các cuộc hội thảo, tọa đàm, góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. 

Tiếp tục tham gia tích cực và có hiệu quả vào các ban soạn thảo, tổ biên tập các dự án luật và các chương trình, đề án của Chính phủ và các bộ, ban, ngành ở Trung ương. Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội và yêu cầu đang đặt ra hiện nay. 

Tiếp tục tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Hoàn thành tốt vai trò là thành viên của Ban Chỉ đạo và Ban thư ký Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. 

Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với những đề án liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp. Tham gia tích cực vào quá trình rà soát và đề xuất chính sách, giải pháp thực hiện cải cách hành chính...

Làm tốt những nhiệm vụ nêu trên, Hội Luật gia Việt Nam sẽ đóng góp một phần nhỏ bé vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng của Đảng trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Những trọng trách năm 2022

Phóng viên: Với những thành tựu đạt được năm 2021 và những trọng trách nặng nề đặt ra phía trước, xin Chủ tịch cho biết những nhiệm vụ quan trọng của Hội Luật gia Việt Nam trong năm 2022?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và là năm có tính chất bản lề của nhiệm kỳ khóa XIII (2019-2024) của Hội, do đó cần tổ chức triển khai đồng bộ các mặt công tác Hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Hội đã đề ra. Đồng thời, cần căn cứ vào tình hình và yêu cầu của năm 2022 để xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội. 

Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các quan điểm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 19/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 và Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư về sơ kết năm năm thực hiện Kết luận 19-KL/TW; Chỉ thị số 21-CT/TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới.

Đồng thời, triển khai tổ chức thực hiện tốt kết quả tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị  56-CT/TW ngày 18-8-2000 của Bộ Chính trị khóa VIII “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam” và những nội dung chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác Hội Luật gia sau tổng kết Chỉ thị 56. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả 20 năm thực hiện Chỉ thị này.

Các nhiệm vụ thường xuyên mà Hội sẽ chú trọng thực hiện trong năm 2022 là:  tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; tham gia xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN v.v…

Trong đó, tập trung nghiên cứu, góp ý kiến cho các văn bản quy phạm pháp luật sẽ được Quốc hội khóa XV thông qua và cho ý kiến trong năm 2022 như: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; triển khai các nhiệm vụ xây dựng Báo cáo nghiên cứu, rà soát Luật Trọng tài thương mại v.v…

Bên cạnh đó, Triển khai các nhiệm vụ của Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2022-2027” và Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng” sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được trong nhiều năm qua, năm 2022, Hội Luật gia Việt Nam, tiếp tục giữ liên lạc và tham gia các buổi họp trực tuyến với các thành viên ALA, IADL, COLAP; chuẩn bị tổ chức cho đại biểu Việt Nam tham gia các cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến của Ban Chấp hành COLAP, Ban Thường vụ IADL. Hoàn thiện thủ tục xin phép và tổ chức cuộc thi phiên tòa giả định cho sinh viên luật toàn quốc (6 trường Đại học đến từ 3 miền) để chọn đội xuất sắc nhất đi tham dự cuộc thi "ASEAN Moot court competition" trong khuôn khổ Đại hội ALA lần thứ 13 tại Malaysia năm 2023.

Tiếp tục hướng dẫn, giám sát và triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ các dự án hợp tác. Tổ chức một số hội thảo, tập huấn trong khuôn khổ các Dự án trong khuôn khổ dự án do EU JULE tài trợ...

Phóng viên: Nhân dịp năm mới 2022, Chủ tịch nhắn nhủ gì đến hơn 67.000 Hội viên Hội Luật gia cả nước?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Nhân dịp năm mới 2022, thay mặt lãnh đạo TW Hội Luật gia Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả hơn 67.000 luật gia trên cả nước, chúc các đồng chí cùng gia đình một năm mới thành công, sức khoẻ và hạnh phúc!

Tôi tin rằng, với truyền thống và thành tích của Hội Luật gia Việt Nam gần 7 thập kỷ qua, và với vị thế ngày càng được nâng cao của Hội Luật gia Việt Nam, trong năm mới 2022, các cấp Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục chủ động, phát huy những thế mạnh của mình để hoạt động đạt hiệu quả cao nhất, đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước trong suốt hành trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch! Kính chúc Chủ tịch luôn mạnh khỏe để chèo lái sự nghiệp của Hội Luật gia Việt Nam!!!

PV

Bạn đang đọc bài viết "Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, TS. Nguyễn Văn Quyền: Giới Luật gia Việt Nam tham gia đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện khung khổ pháp luật cho phát triển đất nước" tại chuyên mục Diễn đàn - Luật gia. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin