#

Dự thảo Bộ quy tắc đạo đức Thẩm phán

Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Bộ quy tắc đạo đức Thẩm phán áp dụng đối với Thẩm phán công tác tại các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp cả trong trường hợp...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin