Thay đổi tư duy làm quan

Việc Bộ Tài chính buộc các thứ trưởng nhận khoán xe công là sự khẳng định từ nay, quan cũng phải đi lại như dân [caption id="attachment_159963" align="aligncenter" width="599"] Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí tới nơi làm...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin