#

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển đầu tư kinh doanh

(Pháp lý) - Đại hội XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân... Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững”.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin