#

Phát huy hiệu quả truyền thông dự thảo chính sách pháp luật

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật" (VBQPPL) nhằm tăng cường hiệu quả các chính sách, pháp luật được ban hành thực sự phát huy tác dụng trong cuộc sống.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin