Từ ngày hôm nay, khi tác nghiệp, phóng viên chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo

Từ hôm nay (1-1-2017), Luật Báo chí năm 2016 thay thế Luật Báo chí năm 1989 chính thức có hiệu lực. Gồm 6 chương với 61 Điều là một trong những cơ sở, hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin