Sức sống "Những việc cần làm ngay"

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và cụ thể hóa việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng,...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin