Sửa quy định đối với cổ đông sáng lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 05/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin