8 hành vi bị cấm khi thực hiện kiểm toán theo quy định mới

Kiểm toán Nhà nước nêu rõ 8 hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin