Luật Phòng, chống rửa tiền và những quy định về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, kinh doanh bất động sản

Để tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 đã qui định khá chi tiết những dấu hiệu đáng ngờ cơ bản trong phòng, chống rửa tiền. Đồng thời qui định rất cụ thể những dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, kinh doanh bất động sản.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin