#

Một số vấn đề về điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Tóm tắt: Điều khoản giải quyết tranh chấp là một loại điều khoản của hợp đồng. Do đó giống như các điều khoản khác trong hợp đồng, nó luôn ràng buộc trách nhiệm của các bên trong việc thực hợp...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin