#

Bảo vệ quyền lợi người lao động trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam

Việt Nam hiện đang rất tích cực tham gia các hiệp định, hiệp ước quốc tế về bảo vệ quyền lợi người lao động, tuy nhiên vấn đề bảo vệ quyền lợi người lao động trong hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Bài viết tập trung nghiên cứu vào 2 nội dung: Những hạn chế về áp dụng quy định quyền của người lao động trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người lao động trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin