#

Rủi ro tín dụng ngân hàng từ trái phiếu doanh nghiệp

Việc phải bao tiêu số trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành không phân phối hết đã góp phần đẩy tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng lên, do theo quy định TPDN được tính vào dư nợ tín...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin