#

6 bất cập cần sửa đổi trong Luật Giao dịch điện tử

Bên cạnh những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Luật Giao dịch điện tử năm 2005 vẫn tồn tại bất cập.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin