#

VCCI: Một số quy định tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa thực sự đảm bảo thuận lợi cho nhà đầu tư

Rà soát Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), VCCI nhận thấy có một số quy định chưa đảm bảo thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin