#

Thực thi chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

(Pháp lý) - Nghiên cứu cho thấy Covid-19 và tham nhũng thực tế đã trở thành cuộc khủng hoảng kép mà thế giới đang đối mặt. Tham nhũng được ví như một vấn nạn len lỏi và làm xáo trộn các mục tiêu chính sách mà các quốc gia phải đối mặt liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với những hành vi phổ biến như trục lợi trong mua bán, đấu thầu sinh phẩm, trang thiết bị y tế…Thực tế này đòi hỏi cần thực thi các chính sách phòng chống tham nhũng phù hợp, hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh trên tinh thần thượng tôn pháp luật để đảm bảo sự liêm chính, công bằng và sự phát triển lành mạnh ở mỗi quốc gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin