Lăng kính Luật gia

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về giá đất ở địa phương

21:06 04/06/2024

(Pháp lý). Định giá đất có thể coi là một trong những quyền quan trọng của Nhà nước để quản lý đất đai. Hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế cũng như đối với hoạt động quản lý của Nhà nước về đất đai. Tuy nhiên, giá đất và định giá đất ở các địa phương hiện nay vẫn còn những tồn tại, bất cập, gây hệ lụy tiêu cực, tham nhũng về đất đai do cơ chế định giá, ảnh hưởng đến chính sách đất đai của Nhà nước và gây rối loạn thị trường bất động sản.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin