Sửa Luật Thủ đô: Những cơ chế, chính sách kì vọng tạo khuôn khổ pháp lý vượt trội cho Thủ đô phát triển sẽ được quyết tại kì họp thứ bảy Quốc hội khoá XV

(Pháp lý). Dự thảo Luật Thủ đô ( sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kì họp thứ sáu. Đến nay, trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tiếp tại kì họp thứ bảy, dự luật mới nhất đã được tiếp thu chỉnh lý nhiều vấn đề lớn rất quan trọng.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin