#

3 chính sách lớn trong dự án luật sửa đổi, bổ sung Luật đấu giá tài sản

Bộ Tư pháp đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản nhằm tạo ra tính thống nhất, chặt chẽ trong hoạt động đấu giá.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin