“Tham nhũng không chỉ là nguy cơ tiềm ẩn mà ngày càng hiện hữu”

Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đánh giá Báo cáo nhiệm kỳ 5 năm 2011 – 2016 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chưa phản ánh đầy đủ tình hình, tính...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin