Bán DNNN chưa phải là tái cơ cấu khu vực kinh tế quốc doanh

Vấn đề quan trọng nhất đặt ra hiện nay là phải có một chính sách công bằng với tất cả các DNNN. Không thể có chuyện bán đi những DNNN có lợi nhuận lớn nhất và giữ lại những DNNN...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin