#

Vai trò quan trọng của báo chí đóng góp vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

21/06/2022 09:44

(Pháp lý). Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, báo chí luôn đóng vai trò hết sức quan trọng. Báo chí định hướng dư luận, tuyên truyền, phổ biến, thúc đẩy việc thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh với Ðảng, Nhà nước những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; giới thiệu những cách làm hay, những mô hình tốt, những tấm gương sáng, đồng thời đấu tranh phê phán, phát hiện tiêu cực…

anh-1-1655175301.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao  Giải A cho các tác giả và nhóm tác giả tại giải búa liềm vàng 2021

Trong suốt 92 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến sức mạnh và uy tín của Đảng. Với vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành với sự nghiệp của Đảng và dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, là phương tiện quan trọng tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; là diễn đàn để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Cùng với quyết tâm làm trong sạch Đảng, sự ủng hộ tin tưởng của nhân dân, sự vào cuộc thường xuyên, tích cực của báo chí, tại Hội nghị Trung ương 4, (khóa XII), Đảng ta đã thẳng thắn chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái của đảng viên. Từ đây, “một bộ phận không nhỏ” lần lượt bị lôi ra ánh sáng, cũng tạo cơ sở để ban hành Kết luận của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong nhiệm kỳ này, phần “chống” đã đi vào chiều sâu, khui ra, xử lý nghiêm, xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những cán bộ, đảng viên cấp cao.

Từ những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên được báo chí phản ánh, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật đã được đưa ra xử lý trước pháp luật. Thực tế cho thấy, sự tham gia chủ động, tích cực của báo chí trong thời gian qua đã góp phần làm cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả.

Trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng, người ta có thể dễ dàng nhận thấy sự vào cuộc tích cực của báo chí trong công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống chạy chức, chạy quyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ... Thông qua báo chí, công chúng nhìn rõ hơn những kết quả nổi bật, những nét mới trong công tác xây dựng Đảng ở nhiều vùng, miền trong cả nước, phát triển Đảng trong khu vực tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phản ánh toàn diện mối tương quan giữa xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Có thể nói, báo chí đã được Ðảng và Nhà nước tin cậy, trở thành người đồng hành của các cơ quan chức năng và của nhân dân trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Báo chí ngày càng nhận thức đầy đủ hơn vị trí, vai trò của mình trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Hiện nay, báo chí không chỉ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân mà báo chí còn tích cực, chủ động tham gia góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ .

Nói về những đóng góp của báo chí với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Đóng góp vào thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn có vai trò quan trọng của báo chí và đội ngũ những người làm báo cách mạng, trực tiếp là báo chí viết về công tác xây dựng Đảng. Yêu cầu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự phát triển của nền báo chí hiện đại đòi hỏi tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng phải tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, hình thức. Công chúng mong muốn ngày càng có nhiều hơn những cây bút, những tác phẩm xuất sắc viết về xây dựng Đảng, có nhiều tác phẩm giàu sức chiến đấu, có tính phản biện, khoa học, thuyết phục, đấu tranh không khoan nhượng với thói hư, tật xấu, tiêu cực, lạc hậu.

Sứ mệnh của người làm báo cách mạng và tác phẩm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng không dừng ở phản ánh, mô tả mà còn tham dự sâu sắc, hiệu quả, trách nhiệm hơn vào việc giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng giá trị, phản biện xã hội, truyền thông chính sách, đấu tranh sắc bén với các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng và góp phần cải tạo xã hội ngày càng tốt đẹp.

Bám sát chức năng xã hội và nhiệm vụ chính trị của báo chí, với những góc nhìn khác nhau, các tác phẩm báo chí thường xuyên tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mặc dù đây là một lĩnh vực khó, không chỉ ở nội dung mà cả hình thức chuyển tải... Đa dạng hình thức tuyên truyền, phong phú cách thể hiện, nhanh nhậy, kịp thời, báo chí đã tác động trực tiếp tới lực lượng cán bộ, đảng viên, nhân dân phân biệt đúng - sai, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý của Nhà nước, vào sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước...

anh-2-1655175372.jpg

Luôn sẵn sàng, chủ động vào cuộc kịp thời, báo chí đưa tin, cập nhật, chính xác, khách quan và đầy đủ các thông tin về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Báo chí Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Thực hiện chức năng giám sát và phản biện, báo chí đã kịp thời phê phán những thiếu sót, khuyết điểm, đặc biệt là các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Nguồn thông tin từ báo chí là một kênh quan trọng giúp các cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng…

Trên tất cả các loại hình báo chí luôn có nhiều loạt bài có chất lượng về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Báo chí còn đề cập một số vấn đề có tính thời sự như: Về đổi mới công tác đánh giá cán bộ; vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; cách lựa chọn người có đức, có tài; những mô hình mới thực hiện thí điểm cần tổng kết để áp dụng trên diện rộng...

Có thể thấy, xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa bao giờ là công việc dễ dàng, ngày một ngày hai, mà là một công cuộc kiên trì, bền bỉ, đầy khó khăn, phức tạp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân, kết hợp giữa giáo dục, thuyết phục, tự soi, tự sửa mình với kỷ luật nghiêm khắc của Đảng, của pháp luật.

Trong những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Báo chí đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đã dành thời lượng đáng kể với những hình thức phong phú, nội dung thiết thực để tuyên truyền, cổ vũ nhân dân góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Báo chí đã phản ánh kịp thời những tấm gương điển hình tiên tiến; phát hiện, phê phán, lên án những tổ chức, cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo nên những áp lực đủ mạnh để các cơ quan, tổ chức chủ động, tích cực hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bám sát các Nghị quyết TW về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, báo chí đã tích cực vào cuộc, đã có nhiều tác phẩm báo chí viết về xây dựng, chỉnh đốn đảng được đánh giá cao, có tác động mạnh mẽ đối với cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

anh-3-1655175372.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội báo năm 2022 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Từ thực tiễn đó cho thấy, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thì việc tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí vừa là yêu cầu cấp thiết trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài làm sao để tổ chức đảng các cơ quan báo chí trở thành hạt nhân chính trị, bảo đảm giữ vững định hướng tư tưởng của mỗi cơ quan báo chí, làm cho báo chí phát triển đúng hướng.

Để Báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát huy thế mạnh trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng… thì cần thiết phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng với các cơ quan báo chí vừa là yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài.

Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng – Cơ quan Thường trực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) khi đánh giá về những tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng đã chia sẻ: “Các tác phẩm báo chí có nhiều tác dụng, đóng góp lớn vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thông qua tác phẩm báo chí đã phát hiện ra những vấn đề, điểm yếu trong công tác tổ chức - cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, việc phòng, chống tham nhũng, phát hiện ra những quy định, hướng dẫn của Trung ương đã lỗi thời để sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Báo chí trở thành kênh tham vấn, hiến kế các cơ quan Đảng, Nhà nước lắng nghe, tiếp thu, điều chỉnh để hoạt động tốt, hiệu quả hơn".

Thành Chung (T/h)
Bạn đang đọc bài viết "Vai trò quan trọng của báo chí đóng góp vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" tại chuyên mục Diễn đàn - Luật gia. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin