Nghiên cứu mô hình Quỹ bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán – Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

1 ngày trước

(Pháp lý). Trên thị trường chứng khoán, đối ứng lợi ích kỳ vọng về tăng trưởng và cơ hội lợi nhuận là rủi ro mà nhà đầu tư có thể gặp phải. Vì vậy các quốc gia đã chú trọng xây dựng Quĩ bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Bài viết sau, tác giả nghiên cứu, giới thiệu một số mô hình Quỹ bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán của một số quốc gia, từ đó gợi mở một số đề xuất cho Việt Nam.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin