#

4 tháng năm 2023, Việt Nam xuất siêu hơn 6 tỷ USD

Bốn tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 210,79 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính thặng dư 6,35 tỷ USD.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin