#

Hà Nội tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất việc sử dụng tài sản công

11/06/2020 07:59

UBND Hà Nội giao Thanh tra thành phố, Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị của thành phố.

UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND, về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Hà Nội tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất việc sử dụng tài sản công. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết của Trung ương và Thành phố tới các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Sở Tài chính rà soát các VBQPPL liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công do UBND Thành phố ban hành để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị trực thuộc và quản lý theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng (diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý) theo đúng quy định pháp luật và đúng thẩm quyền; theo hướng đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền ban hành cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã để tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đi đôi với thực hiện công tác giám sát và hậu kiểm.

Căn cứ quy định của pháp luật và quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức tài sản công của UBND Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Trong thời gian UBND Thành phố chưa ban hành quy định về phân cấp, việc ban hành diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng, tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc thâm quyền của UBND Thành phố. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng các loại tài sản công theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/9/2020. Việc mua sắm tập trung cấp quốc gia thực hiện theo quy định của Chính phủ, trước mắt, tiếp tục tạm dừng việc mua sắm tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc) theo chỉ đạo của Chính phủ.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính rà soát, tổng hợp, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND Thành phố điều chỉnh những bất cập phát sinh (nếu có) về danh mục mua sắm tập trung của Thành phố, đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và thực tế của Thành phố; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định của pháp luật trong việc mua sắm tập trung, kịp thời xử lý hoặc tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công: khẩn trương rà soát để ban hành hoặc sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg, hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

Sở Giao thông vận tải; UBND quận, huyện, thị xã (bao gồm cả UBND xã, phường, thị trấn) chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp liên quan: khẩn trương hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản hiện có; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đế thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp liên quan khẩn trương hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản hiện có để quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2267/UBND-KT ngày 24/5/2018.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Thanh tra Thành phố, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất hoặc theo từng chuyên đề việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Thành phố; báo cáo UBND Thành phố xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công; xử lý các hành vi vi phạm được phát hiện theo quy định. Việc thanh tra, kiểm tra phải thực hiện từ khâu giao tài sản công, lập dự toán, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản để phòng ngừa sai phạm; tăng cường giám sát của cộng đồng.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về cập nhật, chỉnh lý thông tin về tài sản công trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, đảm bảo thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời hiện trạng, di biến động về tài sản công thuộc phạm vi quản lý, từng bước sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để thay thế thông tin dạng giấy.

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý của Thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị này.

Trong đó, tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm; có văn bản gửi Sở Tài chính trước ngày 31/01 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/ha-noi-tang-cuong-kiem-tra-thanh-tra-dot-xuat-viec-su-dung-tai-san-cong-a478439.html

Bạn đang đọc bài viết "Hà Nội tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất việc sử dụng tài sản công" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin