Nhà đầu tư phải ký giấy xác nhận tự chịu trách nhiệm khi mua trái phiếu

Theo quy định tại Thông tư số 30/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính, nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận một số điều trước khi mua trái phiếu doanh nghiệp.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin