Hoàn thiện quy định pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sản

(Pháp lý). Là một nội dung chính của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, những quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản đã trở thành cơ sở pháp lý quan trọng góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản, mang lại nhiều tích cực cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và thị trường bất động sản, những quy định pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sản đã phát sinh nhiều vấn đề bất cập, cần sớm được khắc phục.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin