#

Chính phủ liêm chính

Xây dựng Chính phủ liêm chính là mong mỏi chính đáng của mọi người dân. Ngay phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ mới, vấn đề phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được đặt ra như một ưu...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin