#

Nghiên cứu bổ sung các quy định tiến bộ

(Pháp lý) - Bồi thường ngay cả khi không có lỗi; Bồi thường cho người thân của người bị oan; Nên có “độ mở” khi quy định về mức bồi thường; Tạm ứng bồi thường cho người bị oan... Đó...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin