#

Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai ( kỳ 3 - bài 7)

(Pháp lý) - LTS: Nếu lĩnh vực đất đai vốn là lĩnh vực luôn “nóng”, còn không ít tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, dân khiếu kiện nhiều, tiêu cực tham nhũng...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin