#

Sự "nổi dậy " của Trí tuệ nhân tạo “AI”: ngành Luật Việt Nam có cần phải đối phó?

Một câu hỏi: Hội nhập quốc tế, tham gia mọi lãnh vực chính trị kinh tế toàn cầu, ngành tư pháp quốc gia nay có phải bắt buộc chuẩn bị và sửa soạn đáp ứng cho các thay đổi cần thiết từ các phát triển công nghệ tiên tiến thế giới, nhất là sự nổi dậy gần đây của trí tuệ nhân tạo, Artificial Intelligence, “AI”?

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin