#

Những dấu ấn nổi bật trong công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

26/02/2021 09:41

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, dưới sự lãnh đạo, sát sao của Đảng, sự ủng hộ, giám sát của Quốc hội, sự đóng góp to lớn của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật.

Đạt nhiều thành tựu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo

Sáng 23/2, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 53, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ.

Quang cảnh phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 23/2 (Ảnh: Quốc hội.)

Trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong quản lý, điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn sâu sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, chủ động biến thách thức thành cơ hội, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp; chủ động rà soát, tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế, kiến thiết các cơ chế, chính sách, pháp luật, khơi thông, thúc đẩy các động lực tăng trưởng; vừa nhạy bén, quyết liệt chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả nhiều vấn đề pháp sinh, vừa tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cải cách mạnh mẽ phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trong suốt nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn, thách thức, đặc biệt là năm 2020 nhưng với sự lãnh đạo, sát sao của Đảng, sự ủng hộ, giám sát của Quốc hội, sự đóng góp to lớn của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật, tô đậm thêm thành quả 35 năm đổi mới, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, củng cố niềm tin vào những giá trị truyền thống, bản lĩnh, khí phách, ý chí, tinh thần vượt khó, vươn lên của dân tộc ta; vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tạo nguồn lực và động lực mới để tiếp tục đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững.

Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 6,8%, trong đó năm 2018 và 2019, Chính phủ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao. Riêng năm 2020, mặc dù gặp tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ nhưng Chính phủ đã hoàn thành 8/12 chỉ tiêu Quốc hội giao và thực hiện thành công “mục tiêu kép”; tăng trưởng năm 2020 ước đạt 2,91%, là một trong 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới; quy mô GDP tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2015.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết thêm, với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm 2021, Chính phủ xác định phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, theo đó đề cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương; tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, không lơ là, chủ quan trước đại dịch; tranh thủ thời cơ, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong “trạng thái bình thường mới” với khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, cải cách mạnh mẽ, quyết liệt hành động hơn nữa. Phát huy trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và tạo nền tảng vững chắc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Năm kết quả nổi bật trong công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản nhất trí với những kết quả tích cực đã đạt được trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 như được nêu trong Báo cáo của Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh một số kết quả nổi bật.

Một là, Chính phủ đã tích cực, chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ. Trong nhiệm kỳ, Chính phủ đều xây dựng chương trình công tác hằng năm, đồng thời, ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch hành động cụ thể, đề ra phương châm đúng đắn, sát thực, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, khẩn trương và kịp thời để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thể hiện sự tích cực, chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong xử lý các vấn đề thực tiễn phát sinh.

Hai là, Chính phủ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với xây dựng Chính phủ điện tử. Kết quả này thể hiện rõ nét trên ba khía cạnh: (1) Cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; (2) Xây dựng và vận hành các hệ thống thông tin nền tảng của Chính phủ điện tử; đổi mới lề lối làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; (3) Tiếp nhận, xử lý, trả lời nhanh chóng, kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Ba là, Chính phủ quyết liệt thúc đẩy hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn 2016-2021, mặc dù tình hình kinh tế thế giới luôn biến động với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chính phủ đã điều hành kinh tế - xã hội một cách chủ động, linh hoạt; khơi dậy được tinh thần khởi nghiệp, phát huy sức sáng tạo và khả năng thích ứng của doanh nghiệp, tạo khí thế mạnh mẽ, niềm tin và quyết tâm lớn trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân về khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh.

Bốn là, Chính phủ quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân; thích ứng và ứng phó kịp thời với tình hình, nhất là trước những diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các lĩnh vực văn hóa, xã hội đều đạt những kết quả tích cực. Đặc biệt là, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động chỉ đạo đánh giá đúng tình hình, đề ra các biện pháp hết sức đúng đắn, ứng phó kịp thời; kết quả là nước ta đã cơ bản kiểm soát thành công dịch bệnh, được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Năm là, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước; đồng thời, chủ động, tích cực trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trung-uong/202102/nhung-dau-an-noi-bat-trong-cong-tac-cua-chinh-phu-nhiem-ky-2016-2021-309221/

Bạn đang đọc bài viết "Những dấu ấn nổi bật trong công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin