#

103 doanh nghiệp Nhà nước nợ nước ngoài 348 nghìn tỷ đồng

Chính phủ báo cáo Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp... Lợi nhuận giảm, nợ khó đòi tăng nhưng vẫn hoạt động ổn định, Chính phủ báo cáo Quốc hội...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin