#

Ngăn chặn tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp

Theo Luật PCTN năm 2018, "nhũng nhiễu là hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ". Biểu hiện của hành...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin