Hỗ trợ hàng không thoi thóp thời Covid-19 kiểu... ACV

Với phí sân đậu tàu bay, ACV hoàn toàn không miễn, giảm, khi vẫn đang duy trì tính ở mức 32.000 đồng/tấn/ngày, trong bối cảnh máy bay đậu la liệt các sân giai đoạn này vì không có khách. Ảnh...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin